KuntaPron Kuntapäättäjäbarometri 2016

Kuntapäättäjäbarometri 2016 päätettiin toteuttaa, koska haluttiin selvittää tarkemmin kuntapäättäjien todellisia kantoja palveluiden ulkoistamiseen, digitalisaatioon ja sote-uudistukseen.

Kuntapäättäjäbarometri toteutettiin helmikuussa 2016 sähköisenä kyselynä. Kysely lähetettiin 2054:lle kuntien, kuntayhtymien, sairaanhoitopiirien ja muiden kunnallisten hankintaorganisaatioiden päättäjille. Osoitteet saatiin KuntaProlta. Kyselykutsu lähetettiin 12.2. ja vastausaikaa oli 25.2. saakka. Kyselystä lähetettiin kaksi muistutusta.

Vastauksia kertyi yhteensä 214 kappaletta, jolloin vastausprosentti on 10. Vastausprosentti vastaa tämän tyyppisistä sähköisistä kyselyistä yleensä saatavaa vastausprosenttia.

Vastaajista reilut 80 % on kunnista ja loput sote-kuntayhtymistä, sairaanhoitopiireistä sekä muista kuntayhtymistä ja kunnallisista osakeyhtiöistä. Vastaajista 56,3 % toimii alle 10 000 asukkaan kunnissa. Vastaajien keski-ikä on reilut 55 vuotta ja koulutustaustana ylempi korkeakoulututkinto tai tohtorin tutkinto on 65 %:lla.

Viranhaltijoita oli vastaajista 55 % ja luottamustoimen haltijoita 38 %. Loput vastaajista ovat asemaltaan työsuhteisia, esimerkiksi kunnallisten yhtiöiden toimitusjohtajia. Asemaltaan hankintapäätösten tekijöitä oli vajaat 40 % ja poliittisia päättäjiä 38 %. Loput vastaajat olivat esimerkiksi päätösten valmistelijoita, taloushallinnon ammattilaisia ja asiantuntijoita.

Raportissa esitellään ensin tulokset koko vastaajajoukosta ja sen jälkeen nostetaan esiin eroja yli ja alle 10 000 asukkaan kuntien sekä poliittisten päättäjien ja virka/työsuhteisten päättäjien välillä siinä määrin kuin merkittäviä eroavaisuuksia vastauksista löytyy.

Tutustu barometrin tuloksiin tästä.