Vaipasta asiaa – case hankintapalvelut

 

Taloustieteen tutkija Christer Lindholm ottaa viime vuonna julkaistussa kirjassaan Viis taloudesta kantaa julkisten hankintojen kautta ostettavien palvelujen laatuun. Lindholm toteaa, että voiton tavoittelu julkisissa hankinnoissa johtaa vääjäämättä palvelujen laadun huononemiseen, sillä laadun huomioiminen tarjouskilpailussa arvioitavana tekijänä ei käytännössä toteudu. Lindholmin mukaan halvin tarjous voittaa aina, ja halpa hinta puolestaan johtaa laadusta tinkimiseen.

Esimerkiksi Lindholm nostaa julkisten hankintojen kentällä jonkinlaista negatiivista kuuluisuutta kärsivän vaippaskandaalin länsinaapurista. Vuonna 2011 selvisi, että tukholmalaisessa vanhainkodissa kustannussäästöjen metsästys oli johtanut vanhusten epäinhimilliseen kohteluun, kun asiakkaiden vaippoja ei vaihdettu tarpeeksi usein. Julkisessa keskustelussa syyksi nostettiin se, että Ruotsin sosiaali- ja terveyspoliittiset linjaukset antoivat yksityiselle sektorille mahdollisuuden kilpailla vanhustenhoidon palveluiden tuottamisesta hinnalla. Tämän kilpailun seurauksena vanhustenkodin palveluntuottajaksi valikoitui taho, joka valvoi tiukasti työntekijöidensä vaippakulutuksen määrää ja yksittäisen vaipan käyttöastetta.

Parhaillaan valmisteltavan sote-uudistuksen edessä sekä vaipat että Lindholmin huoli julkisten hankintojen laadusta ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Halpaan hintaan perustuva kustannustehokkuuden logiikka, jota Lindholm kutsuu ”pikavoittojen metsästykseksi”, voi teoriassa olla todellinen uhkakuva julkisia palveluja ulkoistettaessa jos hankintoja ei toteuteta laadukkaasti. Onneksemme Lindholm on kuitenkin väärässä yhdessä keskeisessä asiassa. Julkisten hankintojen toimintaympäristö jättää nyt ja tulevaisuudessa hyvin tilaa laadun huomioimiselle.

Lindholmin pessimismi perustuu hankintayksiköiden ja talouden toimijoiden oletettuihin luonnollisiin motiiveihin hankintoja toteutettaessa. Kuntien oletetaan haluavan palvelut mahdollisimman halvalla, ja talouden toimijoiden oletetaan pyrkivän tuottamaan tarjoamansa palvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti. Näin yksinkertaisesti ajateltuna hinnan painottaminen tosiaan johtaisi helposti laadusta karsimiseen.

Näkökulman kuollut kulma liittyy siihen, että hinnan ja laadun ei todellisuudessa tarvitse olla toisilleen vaihtoehtoisia painotuksia julkisissa hankinnoissa. Kunnalla on kaikki mahdollisuudet ottaa laatu huomioon jopa tiukimpaan kustannustehokkuuteen tähtäävissä hankinnoissaan.

Asia avautuu hyvin KuntaPron itse toteuttaman vaippojen yhteishankinnan kautta; uusi vaippojen ja vuodevaatteiden yhteishankintasopimus astui voimaan kesäkuun alussa. Hankinnan kilpailutuksessa laadulla oli keskeinen painoarvo, ja laadun arvioinnissa hyödynnettiin paitsi täsmällisiä soveltuvuusvaatimuksia myös hoitohenkilöstön asiantuntemusta ja testikäyttöä. Tästä huolimatta saatiin aikaiseksi edullinen ja molempia osapuolia tyydyttänyt hankintasopimus. Miten tässä onnistuttiin?

Ensinnäkin, sopimusehdoista on tärkeää sopia jo kilpailutusvaiheessa, jotta tarjoaja tietää, minkälaiseen palveluntuotantoon antamallaan hinnalla sitoutuu. Palvelun laadulle luodaan raamit sopimalla mm. tilauskäytäntöihin, toimituksiin, asiakaspalveluun, reklamointiin, koulutukseen, yhteistyöhön ja raportointiin liittyvistä ehdoista jo kilpailutuksen yhteydessä. Tilannetta, jossa palveluntuottaja voi vapaasti määritellä yksittäisen vaipan käyttöasteen itse, ei saa syntyä.

Toiseksi, laatua on suositeltavaa painottaa myös tarjousten pisteytyksessä. Uudessa hankintalaissa tämä on korostunut, kun kokonaistaloudellisuus on asetettu ainoaksi hyväksyttäväksi tarjousten vertailuperusteeksi. Kokonaistaloudellisuuden perusteet määritellään tarjouspyyntöasiakirjoissa erikseen, mutta se ei saa ikinä tarkoittaa pelkästään halvinta hintaa. KuntaPron vaippakilpailutuksessa laatua on arvioitu tilausjärjestelmän käytettävyyden, tuotevalikoiman laajuuden sekä tuotteiden testauksessa todetun käytettävyyden perusteella.

Kolmanneksi, laadun arviointia ei ikinä kannata jättää ainoastaan kilpailutusta toteuttavan hankinta-asiantuntijan harteille. Parhaiten laadun perusteet tuntevat yhtäältä toimittajat ja toisaalta ne tahot, jotka hankittavia tuotteita käyttävät. Markkinavuoropuhelun käyminen toimittajakentän kanssa on keskeinen osa kaikkia KuntaPron kilpailutuksia. Vaippakilpailutuksessa tuotteiden käytännön testauksen toteuttivat hoitohenkilökunnan jäsenet.

Tulevan sote-uudistuksen valmistelu on vielä toistaiseksi jättänyt avoimeksi monia kysymyksiä hankintoihin ja sopimuksiin liittyen. Osaavan hankintayksikön käsissä tuotteiden ja palvelujen laadun turvaamisen ei onneksi tarvitse olla yksi avoimista kysymyksistä. KuntaProlle laatunäkökulma on luonnollinen osa jokaista sen toteuttamaa hankintaprosessia – nyt ja jatkossa.

 

Riku Heino
Hankintapäällikkö
KuntaPro Oy

Seuraa kirjoittajaa Twitterissä nimellä @HeinoRiku